Bent u aanbieder van zorg of ondersteuning en wilt u met een inkoper samenwerken aan het opschalen én borgen van e-health? Dan is de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) mogelijk iets voor uw samenwerkingsverband.

De Stimuleringsregeling E-health Thuis heeft als doel het stimuleren van het op grotere schaal en structureel inzetten van e-health in de reguliere zorg aan en ondersteuning van mensen thuis. De regeling is bedoeld voor mensen met een chronisch ziekte of een beperking, of een groot risico daarop, (waaronder ouderen) die thuis wonen en zorg en ondersteuning nodig hebben.

De SET verstaat onder e-health toepassingen: digitale toepassingen die betrekking hebben op zorgen ondersteuning en die de kwaliteit van leven van mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag verbeteren. E-health toepassingen kunnen bijdragen aan functies zoals veiligheid, (integrale) verzorging en verpleging, dagstructurering, activering en sociale contacten.

Wie kan aanvragen

Een aanbieder van zorg en/of ondersteuning (Wmo 2015, Zvw, Wlz (thuis)) kan in samenwerking met meerdere partijen waaronder één of meerdere inkopers (gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren) een aanvraag indienen. De aanbieder van zorg en/of ondersteuning is de hoofdaanvrager en penvoerder.

Budget

Voor 2019 is € 28.000.000 beschikbaar. De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst. De regeling gaat 1 maart 2019 open. Een subsidie is minimaal € 125.000 en maximaal € 750.000.

Hoogte subsidie

De SET verleent investeringssteun, exploitatiesteun en opleidingssteun aan de samenwerking voor kosten die men maakt voor de uitvoering, uitbreiding en kwaliteitsgarantie van de e-health toepassing. Subsidie kan worden verleend voor 50% van subsidiabele projectkosten van de totale projectbegroting. De in de aanvraag bedoelde e-health toepassing heeft structureel 100 cliënten of mantelzorgers in Nederland. Hiervan maken minimaal 10 cliënten gebruik van ondersteuning of zorg van de aanbieder betrokken bij het innovatiecluster.

Subsidiabele kosten zijn:

  • personeelskosten
  • administratieve kosten
  • kosten derden
  • eenmalige aanschafkosten e-health
  • opleidingskosten die direct verbonden zijn aan de uitvoering van het innovatiecluster.

Meer informatie

ZonMw organiseert voor meer informatie over de SET een informatiebijeenkomst op donderdag 14 februari 2019.

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.