Algemene ledenvergadering: terugblik op een mooi jaar en vooruitblik komende maanden

27-05-2020

Op 19 mei vond de eerste digitale ALV plaats. Onderwerpen die op de agenda stonden: de intentie tot een bestuurlijke fusie met Health Valley, goedkeuring van de jaarrekening, impact Corona, de voorrondes van de Health Innovatieprijs, de stand van zaken van de #Healthgrowprogramma’s, de uitkomsten van de enquête die we onder de leden organiseerden en het instellen van een klankbordgroep.

Nieuwe leden en partners en Klankbordgroep
We startten de vergadering met het welkom heten van 12 nieuwe leden en partners. Met in totaal 44 leden en 10 partners, verdeeld over onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijfsleven en zorgorganisaties kunnen we trots zijn op ons netwerk. De variatie en grootte van het HIP maakt dat het steeds interessanter wordt om partijen met elkaar te verbinden en daarmee multidisciplinaire samenwerking vorm te geven. Met deze variatie is het initiatief tot een klankbordgroep genomen waarbij een afvaardiging van alle branches komend jaar meedenkt over de toekomst van het HIP.
Fijn dat we hen structureel kunnen raadplegen.

Intentie tot bestuurlijke fusie met Health Valley
Een belangrijk onderwerp in deze vergadering was de intentieverklaring tot een bestuurlijke fusie met Health Valley. Er lag een voorstel waarin werd geschetst hoe en waarom het HIP en Health Valley toe willen werken naar een bestuurlijke fusie per 1 januari 2021. De leden waren positief over dit voorstel en stemden hiermee in.

Een-op-een begeleiding door Covid-19
Gezien de uitdagingen rondom Covid-19 hebben we afgelopen maanden veel ingezet op een-op-een begeleiding van ondernemers, onderwijs en zorginstellingen. Zo zijn meer dan 30 ondernemers geholpen bij de huidige vraagstukken waar zij voor staan. Business development stond in het teken van samen nieuwe wegen onderzoeken en daarmee in te springen op de huidige ontwikkelingen of door verbindingen te leggen met andere partijen. Zo hebben clusterpartijen als HIP, Industriële Kring Twente en OOST NL hun krachten gebundeld bij het initiatief voor de opzet van een Nederlandse productielijn van beschermingsmiddelen. Hieruit is een zeer succesvolle samenwerking tot stand gekomen waar we trots op zijn. Later in deze nieuwsbrief lees je hier meer over.

Enquête rol HIP
Om zoveel mogelijk bij de wensen van onze leden aan te sluiten, is gekozen om een korte enquête uit te zetten om te zien waar we staan. 40% van onze leden heeft dit ingevuld. Rekening houdend met het feit dat nieuwe leden de enquête nog niet hebben ingevuld, is dit een mooi resultaat. Trots dat iedereen zich eerlijk heeft geuit. De reacties geven ons een duidelijke richting en input voor de toekomst. Zo kan het HIP zich nog beter ontwikkelen als inspirerende en dynamische organisatie, van en voor de leden.

Jaarwerkplan #Healthgrowprogramma’s
We stonden uitgebreid stil bij de stand van zaken van de vier #Healthgrowprogramma’s waarmee we vorig jaar gestart zijn. Een aantal bijeenkomsten heeft nog net voor de Coronacrisis plaatsgevonden. De business developers van het HIP brengen binnen deze programma’s de leden samen, inspireren en begeleiden het proces. Studenten van diverse MBO en HBO instellingen helpen ons daarbij vanuit het Healthgrow Seed Programma.

Twee onderzoeksteams van Hogeschool Viaa, HBO Verpleegkunde, hebben een afstudeeronderzoek gedaan naar hoe technologische toepassingen een versnelling en/of verbetering kunnen realiseren voor toegang tot de WMO (1 afstudeergroep) en Jeugdzorg (1 afstudeergroep). Dit heeft een mooie vlucht genomen in samenwerking met gemeenten als stakeholders, zorgpartijen en WMO consulenten waarbij HIP als opdrachtgever samen met een ondernemer, de opdracht heeft geformuleerd om de toepassing van AI en machine learning in te zetten.  Een derde onderzoeksgroep van Hogeschool Windesheim van de opleiding Global Project & Changemanagement deed onderzoek naar de acceptatiebereidheid van technologische toepassingen in de welzijnssector bij de mensen die daar mee moeten werken en de cliënten / burgers die hiervan voordeel zouden moeten hebben. In de volgende nieuwsbrief besteden we meer aandacht aan deze onderzoeken en de uitkomsten daarvan.

De input voor alle Healthgrowprogramma’s moet vooral vanuit de leden komen en daarmee doen we meteen een oproep om elkaar te inspireren en ons van input en feedback te blijven voorzien. We zoeken steeds naar de juiste invulling en daarvoor bieden de uitkomsten van de enquête houvast.
De resultaten uit de enquête geven aantal verwachtingen van leden weer:

  • Bijeenkomsten minder lang maken
  • Connected Care als aparte programmalijn
  • Meer verbinding tussen partners
  • Meer focus op programma
  • Concreter maken van doelen

Na een aantal weken voorbereiding kunnen we aankondigen dat we van start gaan met het initiatief Care to Share. Verderop in deze nieuwsbrief lees je hier meer over. Kort gezegd gaan we met behulp van een digitale tool met elkaar aan het werk. Het doel? Meer inzicht krijgen in elkaars uitdagingen op het gebied van Connected Care zodat we elkaar nog beter kunnen versterken en verder kunnen helpen.

Zorginnovatieprijs: Fitavie door naar de eindronde
We blikten tijdens de vergadering kort terug op 23 januari, de dag dat de overdracht en de regionale voorronde van de zorginnovatieprijs plaatsvond. Fitavie werd als winnaar gekozen door de jury en Harmony Coaching kreeg de wildcard. Helaas kon de landelijke bekendmaking van de winnaar en de prijsuitreiking tijdens het Health Valley Event niet doorgaan in verband met de ontwikkelingen omtrent het coronavirus. Op 11 juni vindt nu de bekendmaking en uitreiking plaats tijdens een (virtueel) ontbijt van 8.00 tot 9.00 uur. Via deze link vind je meer informatie en kan je je stem uitbrengen op jouw favoriete zorginnovatie! Dat kan nog tot 9 juni 12 uur!

Heeft u een vraag?

Bel ons op 038 202 2022 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.